ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۷۳ نتیجه

عنواندرآمدی بر زبان بلخی

نویسندهمحمود جعفری دهقی

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9_695_426_964_978

تعداد صفحات۲۸۷