ناشر: هرمس

۷۷ نتیجه

عنوانراه ننوشته: با قاسم هاشمی‌نژاد دربارۀ کتاب‌هایش

نویسندهعلی‌اکبر شیروانی

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک0ـ957ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۷۰

عنواندستور زبان کردی: گویش کرمانشاهی

نویسندهوحید رنجبر

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک 4ـ920ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۱+۱۸۹

عنوانشهر گمشده؛ بازخوانی زندگی و آثار غلامحسین ساعدی

نویسندهمحمدحسن حبیبی

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابکـ897ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات۸+۲۹۶

عنوانپرتو خرد

نویسندهغلامحسین ابراهیمی دینانی به کوشش حسن سیدعرب

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک0ـ931ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات۶+۴۵۰

عنواندریای معرفت (از بایزید بسطامی تا نجم دایه)

نویسندهنصرالله پورجوادی

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک0ـ944ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۳+۲۰۹

عنوانرساله در تعریف، تبیین و طبقه‌بندی قصه‌های عرفانی

نویسندهقاسم هاشمی‌نژاد

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک3ـ927ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۰۲+۶

عنوانره‌آورد مینورسکی

نویسندهگودرز رشتیانی

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ939ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۱+۴۰۰

عنوانبه عبارت محال: چهارده جستار در دلالت‌شناسی مفاهیم عرفانی

نویسندهبابک عباسی

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک7ـ929ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات۸+۲۳۷

عنوانبه گزینۀ شعر عبدالرحمن مشفقی بخارایی شاعر و طنزپرداز قرن دهم

نویسندهبه کوشش سیدعلی موسوی گرمارودی

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ822ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۹۲

عنوانبه‌گزینۀ شعر عرفی شیرازی: شاعر سبک هندی در آغاز دورۀ صفوی

نویسندهبه کوشش سیدعلی موسوی گرمارودی

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ823ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۵۰

عنوانجلال الدین دوانی، فیلسوف ذوق التأله

نویسندهغلامحسین ابراهیمی دینانی

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک1ـ765ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۵۴

عنوانمفهوم حکمت در تصوف و عرفان اسلامی

نویسندهپروانه عروج‌نیا

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ891ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۷۶+۶

عنوانعهد عتیق: کتاب‌های شریعت یا تورات بر اساس کتاب مقدس اورشلیم (جلد اول)

نویسندهنویسندگان مختلف

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک4ـ904ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات۸۰۸

عنوانارمنیان ایران

نویسندهآندرانیک هوویان

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۳۸۴(چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک2ـ007ـ363ـ964

تعداد صفحات۴۱۹+۸

عنوانآشنایی با فلسفۀ ذهن

نویسندهامیراحسان کرباسی‌زاده، حسین شیخ‌رضایی

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۳۹۲ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3_761_363_964_978

تعداد صفحات۱۹۲+۱۱

عنوانخطابه

نویسندهارسطو

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک0_858_363_964_978

تعداد صفحات۴۴۴+۱۷

عنوانجشن‌نامۀ دکتر فتح‌الله مجتبائی

نویسندهبه کوشش علی اشرف صادقی و ابوالفضل خطیبی

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6_799_363_964_978

تعداد صفحات۷۹۵+۱۲

عنواندیروز و امروز شعر فارسی

نویسندهضیاء موحد

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8_667_363_964_978

تعداد صفحات۲۸۷