ناشر: هرمس

۷۷ نتیجه

عنوانسنت تصحیح متن در ایران پس از اسلام

نویسندهمجتبی مجرد

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ001ـ456ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۰+۲۸۵

عنوانزیست‌جهان ملاصدرا

نویسندهعبداله صلواتی

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ993ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۰+۲۰۰

عنوانآزادی و بند درزبان و مقالات دیگر

نویسندههرمز میلانیان به کوشش احمد خندان

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک4ـ991ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۱۵+۱۵

عنوانمن بامدادم سرانجام؛ یادنامۀ احمد شاملو

نویسندهجمعی از نویسندگان به خواستاری سعید پورعظیمی

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک5ـ011ـ456ـ600ـ978

تعداد صفحات۸۳۲

عنوانبام بلند هم‌چراغی؛ با آیدا دربارۀ احمد شاملو

نویسندهسعید پورعظیمی

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک8ـ010ـ456ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۲۸

عنواندربارۀ زبان و تاریخ

نویسندهوالتر بنیامین

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

شابک3ـ956ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۹۰

عنوانزبان‌شناسی شناختی: دومین انقلاب معرفت‌شناختی در زبان‌شناسی

نویسندهرضا نیلی‌پور

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک4ـ964ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۷۶

عنوانمثل فیلسوف نوشتن: آموزش نگارش مقالۀ فلسفی

نویسندهاِی. پی. مارتینیک

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۳۹۵ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ702ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۱+۳۰۵

عنوانآثار ادبی را چگونه باید خواند

نویسندهتری ایگلتون

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ981ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۷۰

عنوانتأملاتی در منطق ابن سینا و سهروردی

نویسندهضیاء موحد

ناشرهرمس با همکاری مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک1ـ963ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات۶+۲۴۸

عنوانپنهان در آینه: گفتگو با ضیاء موحد

نویسندهمهدی مظفری ساوجی

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک9ـ967ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۴۸

عنوانسبک و آراء فیلسوفان و سخن‌شناسان دربارۀ آن

نویسندهدرآمد و انتخاب متون: کریستین نو آی، کلوزاد با گزارش احمد سمیعی گیلانی

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ961ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۵۶

عنوانبررسی وزن شعر ایرانی

نویسندهژیلبر لازار

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ971ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۴۳

عنوانحیات اقتصادی ایرانیان در دوره مشروطه

نویسندهسمیه توحیدلو

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ888ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۶۰

عنوانمدیر باش، رئیس!

نویسندهساعد باقری

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک9ـ970ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۰۴

عنوانآفاق عرفان ابن عربی: نگاهی کلی به زندگانی و آثار

نویسندهمحمود ارول قلیچ

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ776ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۰+۳۲۴

عنوانرهیافت تطبیقی به فلسفۀ سهروردی

نویسندهحسن سیدعرب

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ958ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۶۰

عنوانبازخوانی تاریخ فلسفه در مشرق اسلامی

نویسندهمحمد عابد الجابری

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ926ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۳۷