ناشر: نیلوفر

۶۴ نتیجه

عنوانداستان‌های ماقبل تاریخ

نویسندهآلبرتو موراویا

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک6ـ489ـ448ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۷۳

عنوانگال ..... گال .... گالری: مروری بر رویدادهای هنرهای تجسمی ایران

نویسندهکریم امامی به کوشش گلی امامی

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک9ـ673ـ448ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۴۰

عنوان12 داستان: داستان‌های برگزیده به انتخاب نویسنده

نویسندهگلی ترقی

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک6ـ661ـ448ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۶۶

عنوانواسازی متون جلال آل احمد: سوژه، نهیلیسم و امر سیاسی

نویسندهمجتبی گلستانی

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک5ـ639ـ448ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۳۶

عنوانتاریخ بیهقی به روایتی دیگر

نویسندهخواجه ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی دبیر

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک1ـ666ـ448ـ964ـ978

تعداد صفحات۵۵۲

عنواندر جستجوی بشریتی بی‌نقاب: نوشته‌هایی از سارتر و در باب سارتر

نویسندهمصطفی رحیمی

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک5ـ655ـ448ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۷۰

عنوانشاه و دربار در ایران باستان (559 تا 331 قبل از میلاد)

نویسندهلوید لولین ـ جونز

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک7ـ635ـ448ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۲۲

عنواناختیارات شاعری و مقاله‌های دیگر در عروض فارسی

نویسندهابوالحسن نجفی

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک 9ـ660ـ448ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۳۰

عنوانتا زمانی که .... (گزیده‌ای از داستان‌ها و نقدها)

نویسندههاینریش بل

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ۱۳۹۴ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ465ـ448ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۸۸

عنواندرباره طبقه‌بندی وزن‌های شعر فارسی

نویسندهابوالحسن نجفی

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک0ـ647ـ448ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۵۴

عنواندرس‌گفتارهای ادبیات اروپا

نویسندهولادیمیر نابوکف

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۶۵۰

شابک3ـ576ـ448ـ964ـ978

تعداد صفحات۶۴۵

عنوانکلیله و دمنه

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۶۵۰

شابک2ـ614ـ448ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۰۸

عنوانتو نخواهی کشت (مقالاتی دربارۀ رمان جنایت و مکافات)

نویسندهجوزف فرانک و دیگران

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک9ـ615ـ448ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۹۰

عنواناولیس جویس (عصارۀ داستانی)

نویسندههری بلامایزر، ماتیو هاجارت، دان گیفورد

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک3ـ620ـ448ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۳۲

عنوانرو در رو با اینگمار برگمان (برای من، فیلم یعنی چهره)

نویسندهرافائل شارگل

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک4ـ610ـ448ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۸۴

عنوانپرویز نقیبی روزنامه‌نگار صاحب‌سبک: گزیدۀ مقالات نقیبی در (آیندگان)

نویسندهبه کوشش سیروس علی‌نژاد

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک6ـ591ـ448ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۳۴

عنوانتعلق و تماشا

نویسندهمحمدعلی سپانلو

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ۱۳۹۳ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک2ـ630ـ448ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۰۰

عنوانبی‌حسی موضعی

نویسندهگونتر گراس

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۶۵۰

شابک4ـ508ـ448ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۰۳