ناشر: نگاه

۱۳۸ نتیجه

عنوانافسانه عشق: گزیده عاشقانه‌های امروز تاجیکستان

نویسندهرضا کیانی

ناشرنگاه

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ071ـ376ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۹۶

عنوانقدسیت و ساختار: جستاری در روایت‌شناسی تطبیقی متون قدسی

نویسندهمریم صالحی‌نیا

ناشرنگاه معاصر

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک1ـ02ـ9940ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۴۰

عنوانرئالیسم در ادبیات داستانی ایران و عراق: بررسی تطبیقی در آثار سیمین دانشور و فؤاد تکرلی

نویسندهعباس یوسف

ناشرنگاه

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ000ـ376ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۳۵

عنواندر خلوت غزل: گزیدۀ هزار سال غزل پارسی

نویسندهرضا شیرزادی

ناشرنگاه

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ043ـ376ـ600ـ978

تعداد صفحات۷۱۱

عنوانآفاق و اسرار عزیز شب: گفت‌و‌گوهایی دربارۀ زندگی و آثار مهدی اخوان ثالث

نویسندهمهدی مظفری ساوجی

ناشرنگاه

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ947ـ351ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۰۱۲

عنوانپابلو نرودا: مجموعه اشعار

نویسندهپابلو نرودا

ناشرنگاه

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک8ـ927ـ351ـ964ـ978

تعداد صفحات۷۶۷

عنواندستم در دستم نه/ مجموعه اشعار منوچهر نیستانی

نویسندهبه اهتمام صالح سجادی، اصلاحات و اضافات تیرنگ نیستانی

ناشرنگاه

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ964ـ351ـ964ـ978

تعداد صفحات۵۷۵

عنوانجریان چهارم: مروری بر آثار نویسندگان نسل چهارم

نویسندهکاوه فولادی‌نسب، محمود قلی‌پور، مریم کهنسال نودهی

ناشرنگاه

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ957ـ351ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۷۵

عنوانبا نیروی عشق: گزیدۀ اشعار

نویسندهپل الوار

ناشرنگاه

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک0ـ882ـ351ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۹۶

عنوانعشق با صدای بلند/ گزینۀ شعرهای نزار قبانی

نویسندهنزار قبانی

ناشرنگاه

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک2ـ990ـ351ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۱۴

عنوانچشم‌های الزا (مجموعه اشعار)

نویسندهلویی آراگون

ناشرنگاه

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک8ـ972ـ351ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۵۲

عنوانپرده‌نشینان سخنگو

نویسندهماگه رحمانی

ناشرنگاه معاصر

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۴۰۰

شابک8ـ03ـ9940ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۷۹

عنوانآئینه‌دار رابطه: گفت‌وگو با نصرت رحمانی

نویسندهبه کوشش آرش رحمانی

ناشرنگاه

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک4ـ925ـ351ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۰۰

عنوانداستان داستان‌ها: تأملی بر خاوران‌نامه ابن حسام خوسفی

نویسندهشهربانو حق‌شناس

ناشرنگاه معاصر

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک4ـ068ـ192ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۲۴

عنوانحیات فکری غزالی؛ تصحیح، ترجمه و تحقیق و نقد رسالۀ المنقذ من الضلال

نویسندهمهدی کمپانی زارع

ناشرنگاه معاصر

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک1ـ33ـ5747ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۸۲

عنوانتحلیل ساختار روایت در قرآن: بررسی توالی منطقی پیرفت‌ها

نویسندهعلی معموری

ناشرنگاه معاصر

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک 6ـ70ـ5747ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۱۲

عنوانحیات دوبارۀ رباعی: دربارۀ رباعی‌های ایرج زبردست

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش بهاءالدین خرمشاهی، محمد اجاقی

ناشرنگاه

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک1ـ661ـ351ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۰۸

عنوانمثنوی معنوی

نویسندهجلال الدین بلخی

ناشرنگاه معاصر

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ18ـ5747ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۵۱۲