ناشر: نویسه پارسی

۳۵ نتیجه

عنواننارساخوانی رشدی در زبان فارسی؛ گزیدۀ پژوهش‌های دکتر طاهره سیماشیرازی و همکاران

نویسندهبه کوشش رضا نیلی‌پور، طلیعه ظریفیان، زهراسادات قریشی

ناشرنویسه پارسی

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک7ـ70ـ7030ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۵۳

عنوانزبان و مغز

نویسندهلوریِن‌کِی. آبلر ـ کریس جِرلو

ناشرنویسه پارسی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک1ـ43ـ7030ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۱۹

عنوانمجموعه مقالات نشانه‌شناسی شعر

نویسندهمسعود آلگونه جونقانی

ناشرنویسه پارسی

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک3ـ65ـ7030ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۳۲

عنوانروان‌شناسی زبان

نویسندهایچ ویند کولز

ناشرنویسه پارسی

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک7ـ67ـ7030ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۷۸

عنوانتحلیل گفتمان چیست؟

نویسندهاستفنی تیلور

ناشرنویسه پارسی

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک0ـ66ـ703ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۹۵

عنوانروابط متنی در قرآن؛ ربط، پیوستگی و ساختار

نویسندهسَلوی م.س.الاوی

ناشرنویسه پارسی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک7ـ25ـ7030ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۷۵

عنوانگفتگوهای رومان یاکوبسون و کریستینا پومورسکا

نویسندهکریستینا پومورسکا

ناشرنویسه پارسی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ14ـ7030ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۹۸

عنوانآشنایی با دستور ساخت گروهی هسته‌بنیان

نویسندهمژگان همایون‌فر

ناشرنویسه پارسی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک6ـ48ـ7030ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۱۲

عنوانافعال معین در زبان فارسی؛ رویکرد دستوری‌شدگی

نویسندهشادی داوری، مهرداد نغزگوی کهن

ناشرنویسه پارسی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک3ـ49ـ7030ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۹۶

عنوانواژه‌نامۀ توصیفی فرهنگ‌نویسی

نویسندهفریبا قطره

ناشرنویسه پارسی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک6ـ51ـ7030ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۱۱

عنوانتوصیف گفتمان؛ راهنمای کاربردی برای تحلیل گفتمان

نویسندهنیکلا وودز

ناشرنویسه پارسی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک5ـ45ـ7030ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۹۲

عنوانلسان العجم

نویسندهمیرزا حسن‌خان طالقانی

ناشرنویسه پارسی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک8ـ02ـ7030ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۷۴

عنوانمجموعه مقالات چهارمین همایش ملی صرف

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش شهرام مدرس خیابانی و فریبا قطره

ناشرنویسه پارسی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک0ـ40ـ7030ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۰۰

عنوانمجموعه مقالات برتر سومین همایش ملی زبان‌شناسی و آموزش زبان فارسی

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش سیدمحمد حسینی معصوم، شهلا شریفی

ناشرنویسه پارسی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک0ـ24ـ7030ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۵۹

عنوانمجموعه مقالات نخستین همایش ملی واج‌شناسی

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش گلناز مدرسی قوامی

ناشرنویسه پارسی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک3ـ23ـ7030ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۷۶

عنوانمجموعه مقالات نخستین همایش ملی ادب کلامی و اجتماع

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش زهرا ابوالحسنی چیمه، بهروز محمودی بختیاری

ناشرنشر نویسه پارسی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک2ـ46ـ7030ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۵۷

عنوانمجموعه مقالات دومین همایش ملی زبان‌شناسی پیکره‌ای

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش آزاده میرزایی

ناشرنشر نویسه پارسی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک9ـ34ـ7030ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۱۴