ناشر: ققنوس

۶۰ نتیجه

عنوانچهار درویش

نویسندهناشناس

ناشرققنوس

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۹۹۰

شابک2ـ218ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۸۳

عنوانمعرفت‌شناسی اجتماعی

نویسندهالوین گلدمن

ناشرققنوس

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۶۵۰

شابک8ـ245ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات۹۴

عنوانآفاق فلسفه در سپهر فرهنگ: گفتگوی حامد زارع با رضا داوری اردکانی

نویسندهحامد زارع

ناشرققنوس

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک8ـ216ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۷۲

عنوانساخت زبان فارسی امروز بر پایۀ نظریۀ گشتار زایایی

نویسندهوحید رنجبر

ناشرققنوس

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک1ـ215ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۱۹

عنواندانشنامه فلسفه استنفورد؛ شهود

نویسندهجوئل پاست

ناشرققنوس

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۶۵۰

شابک 7ـ213ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۰۷

عنوانحاتم طائی

نویسندهبه کوشش امیر حسین‌زادگان

ناشرققنوس

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ685ـ311ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۹۹

عنوانهانا آرنت: آخرین مصاحبه و دیگر گفتگوها

نویسندهبه کوشش و ترجمه هوشنگ جیرانی

ناشرققنوس

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۶۵۰

شابک5ـ176ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۳۶

عنوانانکار حضور دیگری: مقالات ادبی

نویسندهسیاوش جمادی

ناشرققنوس

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۹۹۰

شابک3ـ141ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۰۴

عنوانشعر و تجربه [نقادی هنر]

نویسندهویلهلم دیتای

ناشرققنوس

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۳۲۰

شابک7ـ156ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۹۸

عنوانسفرنامۀ ما هُوان: شگفتی‌های راه ابریشم از چین تا ایران؛ از روی نسخۀ فنگ چئنگ چون

نویسندهجی.وی.جی میلز

ناشرققنوس

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک6ـ070ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۱۲

عنوانشخصیت‌های اصلی در آثار کافکا

نویسندهبهروز حاجی‌محمدی

ناشرققنوس

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک6ـ785ـ311ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۵۹

عنوانآفاق حکمت در سپهر سنّت: گفتگوی حامد زارع با سیدحسین نصر

نویسندهحامد زارع

ناشرققنوس

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۶۵۰

شابک2ـ128ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۵۹

عنوانچخوف: نگاهی به زندگی و آثار

نویسندهجیمز لولین

ناشرققنوس

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک9ـ123ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۴۳

عنوانتاریخ شفاهی نشر ایران (ویرایش دوم)

نویسندهبه کوشش عبدالحسین آذرنگ و علی دهباشی با همکاری طوبی ساطعی

ناشرققنوس

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۷۷۰

شابک9ـ149ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۰۲

عنوانقهرمان و دریا: الگوهای آشوب در اسطوره‌های باستانی

نویسندهدانلد اچ. میلز

ناشرققنوس

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک8ـ089ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۳۲

عنوانتاریخ شفاهی مطبوعات ایران: گفت‌وگوهایی با پیشکسوتان روزنامه‌نگاری و مجله‌نگاری

نویسندهسیدفرید قاسمی، علی دهباشی با همکاری طوبی ساطعی

ناشرققنوس

تاریخ چاپ۱۳۹۳ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۶۶۰

شابک5ـ495ـ311ـ964

تعداد صفحات۲۴۶

عنوانمعماری زبان و ذهن در فلسفۀ ویتگنشتاین

نویسندهآنتونی کنی

ناشرققنوس

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک9_053_278_600_978

تعداد صفحات۳۴۳

عنوانزندگینامۀ گابریل گارسیا مارکز

نویسندهجرالد مارتین

ناشرققنوس

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک6_038_278_600_978

تعداد صفحات۲۹۶