ناشر: ققنوس

۶۰ نتیجه

عنواننماهایی از ایران: از یادداشت‌های مسافری در شرق

نویسندهسِر جان مَلکُم

ناشرققنوس

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک3ـ352ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۰۱

عنوانروایت‌شناسی: مبانی نظریۀ روایت

نویسندهمانفرد یان

ناشرققنوس

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۷۷۰

شابک9ـ420ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۰۰

عنوانجنگنامۀ نادر: به زبان هورامی؛ متن علمی ـ انتقادی با ترجمۀ فارسی

نویسندهالماس‌خان کندوله‌ای

ناشرققنوس

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۶۶۰

شابک7ـ284ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۸۳

عنوانشعر تر و سیم زر؛ معرفی و کاربست نقد اقتصادی نو

نویسندهعلیرضا جعفری، مهدی شفیعیان

ناشرققنوس

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۷۷۰

شابک7ـ325ـ178ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۷۶

عنواندربارۀ عرفان مسیحی؛ مقالاتی در باب مراقبه، شهود، عمل و نظر و ...

نویسندهبرنارد مک‌گین، آلن میچل، اندرو لاوت، شارلوت ردلر و ...

ناشرققنوس

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک7ـ396ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۱۶

عنواندانشنامۀ فلسفۀ استنفورد (73)؛ انقلاب‌های علمی

نویسندهتامس نیکلز

ناشرققنوس

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۶۵۰

شابک6ـ306ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۳۲

عنواندانشنامۀ فلسفۀ استنفورد (72)؛ داوری زیباشناختی

نویسندهنیک زنگویل

ناشرققنوس

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۶۵۰

شابک9ـ305ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات۷۲

عنواناز فرانکلین تا لاله‌زار؛ زندگینامۀ همایون صنعتی‌زاده

نویسندهسیروس علی‌نژاد

ناشرققنوس

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک3ـ282ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۷۲

عنوانتاریخ ترجمه در ایران؛ از دوران باستان تا پایان عصر قاجار

نویسندهعبدالحسین آذرنگ

ناشرققنوس

تاریخ چاپ۱۳۹۵ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک6ـ179ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۳۹

عنواندانشنامه فلسفۀ استنفورد (71)؛ مفهوم امر زیباشناختی

نویسندهجیمز شلی

ناشرققنوس

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۶۵۰

شابک9ـ293ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات۷۲

عنوانمقالاتی دربارۀ زیباشناسی هنر

نویسندهژان ژنه

ناشرققنوس

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۹۹۰

شابک9ـ248ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۱۲

عنوانسینمای دیوید لینچ: تحلیلی بر پایۀ اندیشه‌های فروید، لاکان و هگل

نویسندهتاد مک‌گوان

ناشرققنوس

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک0ـ241ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۶۷

عنواندانشنامۀ فلسفۀ استنفورد (70): طبیعت‌گرایی

نویسندهدیوید پاپینو

ناشرققنوس

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۶۵۰

شابک8ـ290ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات۹۶

عنوانپراگماتیسم: پرسشی گشوده

نویسندههیلاری پاتنم

ناشرققنوس

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک1ـ273ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۲۰

عنوانزیبایی‌شناسی در قرن بیستم

نویسندهپل گایر

ناشرققنوس

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک2ـ263ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۲۷

عنوانسیاست عشق میان هنر و فلسفه

نویسندهمهدی رفیع

ناشرققنوس

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک4ـ230ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۳۰

عنواندانشنامۀ فلسفۀ استنفورد (62) زیبایی‌شناسی و غایت‌شناسی کانت

نویسندههاناگینزبورگ

ناشرققنوس

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۶۵۰

شابک0ـ267ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۳۲

عنواندانشنامۀ فلسفۀ استنفورد: 61؛ سهروردی

نویسندهرکسان مارکوت

ناشرققنوس

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۶۵۰

شابک6ـ265ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات۸۳