ناشر: علمی و فرهنگی

۹۲ نتیجه

عنوانکتاب‌های ممنوع؛ سرگذشت رمان‌های ممنوع شده به دلایل سیاسی در امریکا و جهان

نویسندهنیکولاس جی کارولایدز

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ389ـ436ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۵۹

عنواندلوز

نویسندهریدار دیو

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ273ـ436ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۱۰+۵

عنوانابعاد گمشدۀ معنا در نشانه‌شناسی روایی کلاسیک؛ «نظام معنایی تطبیق یا رقص در تعامل»

نویسندهمرتضی بابک معین

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ331ـ436ـ600ـ978

تعداد صفحات۸+۲۷۰

عنوانروشنایی‌های شهر؛ چاپلین به روایت چاپلین

نویسندهچارلی چاپلین

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ265ـ436ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۴+۵۰۰

عنوانکمیک‌ها، مانگاها و رمان‌های مصور (تاریخ روایت‌های تصویری)

نویسندهرابرت اس. پترسن

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ 805ـ 121ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۶+۲۵۶

عنوانحماسۀ قران حبشی؛ بر اساس نسخۀ فارسی کتابخانۀ برلین و ترجمۀ بخش‌های افتاده از نسخۀ ترکی کتابخانۀ ملی پاریس (دو جلد)

نویسندهبه روایت ابوطاهر محمد بن حسن بن علی بن اسمعیل بن موسی طرسوسی

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ984ـ121ـ600ـ978

عنوانمدرسه یا قفس؛ بازتاب مدرسه در متون کهن و داستان‌نویسی معاصر

نویسندهمحمدرضا رهبریان

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ796ـ121ـ600ـ978

تعداد صفحات۹+۳۰۴

عنوانادبیات بینافرهنگی؛ نویسندگان برون‌تبار در آلمان

نویسندهنرجس خدایی

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ980ـ121ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۰+۱۹۵

عنواناسطوره‌شناسی هنر

نویسندهاسماعیل گزگین

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ807ـ121ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۰+۳۴۰

عنوانراهنمای عملی تحلیل گفت‌وگو، گفتمان و سند

نویسندهتیم رَپلی

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ914ـ121ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۹۴+۲۰

عنوانترجمة الخواص: تفسیر فارسی و عرفانی و شیعی قرآن کریم (پنج جلد)

نویسندهعلی بن حسن زواره‌ای

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ785ـ121ـ600ـ978

عنوانیادداشت‌های زیرزمینی با چهارده تفسیر

نویسندهفئودور داستایفسکی

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک0ـ776ـ121ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۰+۵۶۵

عنوانعشق الهی؛ سیر به سوی خدا در متون اسلامی

نویسندهویلیام چیتیک

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ777ـ121ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۸+۴۸۷

عنوانهنر خودآموختگان هنر فطری

نویسندهسیده راضیه یاسینی

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ908ـ121ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۳۱+۱۶

عنوانباغ همیشه سبز: بررسی خاستگاه و مراحل اولیۀ شکل‌گیری تصوف

نویسندهتور آندره با مقدمۀ آنه ماری میشل

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ804ـ121ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۴+۲۰۲

عنوانجامعه‌شناسی غزل فارسی

نویسندهفرهاد طهماسبی

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ831ـ121ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۴+۵۵۳

عنوانزبان‌های خارجی در گذر تاریخ ایران (از آغاز تا امروز)

نویسندهمهدی دهمرده، امیر نعمتی لیمائی و سیده ریحانه حسینی

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ794ـ121ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۷۸+۱۲

عنوانفارسی‌زبانی؛ قلمرو، هویت و رابطۀ زبانی در تاریخ آسیا

نویسندهبرت فراگنر

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ675ـ121ـ600ـ978

تعداد صفحات۹+۱۰۸