ناشر: علمی

۱۹۴ نتیجه

عنوانروشنایی‌های شهر؛ چاپلین به روایت چاپلین

نویسندهچارلی چاپلین

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ265ـ436ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۴+۵۰۰

عنوانآشنایی با نشانه‌شناسی اجتماعی

نویسندهتئوون لیوون

ناشرعلمی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ305ـ404ـ964ـ978

تعداد صفحات۵۲۸

عنوانکمیک‌ها، مانگاها و رمان‌های مصور (تاریخ روایت‌های تصویری)

نویسندهرابرت اس. پترسن

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ 805ـ 121ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۶+۲۵۶

عنوانمبانی و اصول پژوهش در زبان و ادبیات فارسی

نویسندهقدرت‌الله طاهری

ناشرعلمی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک7ـ330ـ404ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۹۳

عنوانحماسۀ قران حبشی؛ بر اساس نسخۀ فارسی کتابخانۀ برلین و ترجمۀ بخش‌های افتاده از نسخۀ ترکی کتابخانۀ ملی پاریس (دو جلد)

نویسندهبه روایت ابوطاهر محمد بن حسن بن علی بن اسمعیل بن موسی طرسوسی

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ984ـ121ـ600ـ978

عنوانمدرسه یا قفس؛ بازتاب مدرسه در متون کهن و داستان‌نویسی معاصر

نویسندهمحمدرضا رهبریان

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ796ـ121ـ600ـ978

تعداد صفحات۹+۳۰۴

عنوانفرهنگ توصیفی مطالعات ادبی

نویسندهکورش صفوی

ناشرعلمی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ325ـ404ـ964ـ978

تعداد صفحات۶۱۴

عنوانفرهنگ توصیفی دستور تاریخی

نویسندهاحسان چنگیزی

ناشرعلمی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ323ـ404ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۸۴

عنوانادبیات بینافرهنگی؛ نویسندگان برون‌تبار در آلمان

نویسندهنرجس خدایی

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ980ـ121ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۰+۱۹۵

عنواناسطوره‌شناسی هنر

نویسندهاسماعیل گزگین

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ807ـ121ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۰+۳۴۰

عنوانعلم معانی و دستور زبان فارسی

نویسندهعباسعلی وفایی، سمیه آقابابایی

ناشرعلمی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ311ـ404ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۹۲

عنوانراهنمای عملی تحلیل گفت‌وگو، گفتمان و سند

نویسندهتیم رَپلی

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ914ـ121ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۹۴+۲۰

عنوانروزنه‌ای به اندیشه مارتین هیدگر

نویسندهمایکل اینوود

ناشرعلمی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ322ـ404ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۰۲

عنوانترجمة الخواص: تفسیر فارسی و عرفانی و شیعی قرآن کریم (پنج جلد)

نویسندهعلی بن حسن زواره‌ای

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ785ـ121ـ600ـ978

عنوانیادداشت‌های زیرزمینی با چهارده تفسیر

نویسندهفئودور داستایفسکی

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک0ـ776ـ121ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۰+۵۶۵

عنوانعشق الهی؛ سیر به سوی خدا در متون اسلامی

نویسندهویلیام چیتیک

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ777ـ121ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۸+۴۸۷

عنوانهنر خودآموختگان هنر فطری

نویسندهسیده راضیه یاسینی

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ908ـ121ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۳۱+۱۶

عنوانباغ همیشه سبز: بررسی خاستگاه و مراحل اولیۀ شکل‌گیری تصوف

نویسندهتور آندره با مقدمۀ آنه ماری میشل

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ804ـ121ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۴+۲۰۲