ناشر: سوره مهر

۲۹ نتیجه

عنوانبررسی چهرۀ دیو و پری در افسانه‌های مازندران

نویسندهفاطمه شمسی

ناشرسوره مهر

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۲۵۰۰

شابک2ـ 0676ـ 03ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۵۶

عنوانرئالیسم عرفانی؛ مقایسه تذکره‌نگاری تصوف با رئالیسم جادویی با تأکید بر آثار مارکز

نویسندهمحمد رودگر

ناشرسوره مهر

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۲۵۰۰

شابک0ـ0526ـ03ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۴۲

عنوانآشنایی با مبانی شبیه‌خوانی؛ به ضمیمه تعزیه آزمون سیاوش

نویسندهداود فتحعلی‌بیگی

ناشرسوره مهر

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۲۵۰۰

شابک9ـ0581ـ03ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۹۶

عنوانفرهنگ سازها به همراه نمونه‌هایی از نظم و نثر ادب فارسی

نویسندهطغرل طهماسبی مراغی

ناشرسوره مهر

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۲۵۰۰

شابک8ـ447ـ03ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۰۶

عنوانتولستوی

نویسندهعلی تاجدینی

ناشرسوره مهر

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۲۵۰۰

شابک0ـ229ـ03ـ600ـ978

تعداد صفحات۶۳۶

عنوانجامعه‌شناسی اخلاقی هنر

نویسندهحسن بلخاری قهی

ناشرسوره مهر

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۲۵۰۰

شابک4ـ263ـ03ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۷۶

عنوانحکمت هنر هند

نویسندهحسن بلخاری قهی

ناشرسوره مهر

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۲۵۰۰

شابک1ـ859ـ175ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۲۸

عنواندیوان حکیم عسجدی مروزی: شرح احوال و زندگی (بررسی ساختارهای لفظی و معنوی اشعار عسجدی مروزی)

نویسندهعسجدی مروزی

ناشرسوره مهر

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۲۵۰۰

شابک8ـ751ـ175ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۹۴

عنوانبیز بئله گولردیک: سیر طنز در شعر ترکی (سه جلد)

نویسندهصالح سجادی

ناشرسوره مهر

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۲۵۰۰

شابک5ـ893ـ175ـ600ـ978

تعداد صفحات۶۶۰

عنوانشرح یکصد غزل اول از دیوان شمس تبریزی

نویسندهفائزه پایریز زنجانی

ناشرسوره مهر

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۲۵۰۰

شابک6_985_506_964_978

تعداد صفحات۳۴۰

عنوانگفت‌و‌گو‌نویسی

نویسندهگلوریا کمپتون

ناشرسوره مهر

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۵۰۰

شابک8_470_175_600_978