ناشر: سخن

۱۸۸ نتیجه

عنوانبینامتنیت: از ساختارگرایی تا پسامدرنیسم

نویسندهبهمن نامورمطلق

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک7ـ813ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۴۵

عنوانمرآت الاصطلاح

نویسندهآنندرام مخلص لاهوری

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک0ـ812ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات۶۵۸

عنوانجنات عدن

نویسندهعبدی‌بیگ شیرازی

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک0ـ809ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۵۶

عنوانسبک و زبان در نقد ادبی

نویسندهراجر فاولر

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک0ـ784ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۶۱

عنوانپرواز را به خاطر بسپار: نقد و تحلیل و گزیده اشعار فروغ فرخزاد

نویسندهبه اهتمام فریبا یوسفی

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک0ـ445ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات۶۳۲

عنواندیباچه پنجم شاهنامه

نویسندهحمزه بن محمدخان هرندی اصفهانی

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۷۷۰

شابک5ـ792ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۵۶

عنوانگفت‌وگوها، همراه با پانزده داستان از سال 1352 تا 1384

نویسندهجمال میرصادقی

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۷۷۰

شابک0ـ742ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات۶۰۰

عنوان20 با 23 داستان از داستان‌نویسان نسل سوم؛ گزیده داستان‌هایی از نویسنده‌های جوان با تفسیر

نویسندهجمال میرصادقی

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک3ـ767ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۹۶

عنوانتاریخ ادبیات فارسی؛ پیوست 2: تاریخ ادبیات شفاهی زبان‌های ایرانی: کردی، پشتو، بلوچی، آسی، فارسی و تاجیکی

نویسندهگروهی از ایران‌شناسان زیرنظر احسان یارشاطر

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک7ـ602ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۷۲

عنوانفرامرزنامۀ بزرگ (از سراینده‌ای ناشناس در اواخر قرن پنجم هجری)

نویسندهناشناس

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک2ـ777ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۸۰

عنوانشعلۀ آه: قصۀ عاشقانه ملک‌محمد و شمس‌بانو

نویسندهمنشی غیوری دهلوی (لچهمن سنگه)

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک 8ـ775ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۲۸

عنوانزیر این نخل بلند: جستارهایی در مخاطب‌شناسی شاهنامه

نویسندهجمعی از نویسندگان زیرنظر محمدجعفر یاحقی

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۷۷۰

شابک5ـ747ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات۵۲۲

عنوانخیامی‌نامه

نویسندهجلال‌الدین همایی

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۴ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک8ـ759ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۷۶

عنواننقد صیرفیان: فراز و فرود خاقانی‌شناس معاصر از رهگذر بررسی هفت اثر از خاقانی‌شناسان این روزگار

نویسندهمحمدرضا ترکی

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک8ـ746ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات۵۰۵

عنوانشاهنامه (4 جلد)

نویسندهابوالقاسم فردوسی

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک0ـ755ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۲۱۲+۹۹۵

عنوانخرد بر سر جان: نامگانۀ استاد دکتر احمدعلی رجایی بخارایی

نویسندهبه کوشش محمدجعفر یاحقی، محمدرضا راشدمحصل، سلمان ساکت

ناشرسخن با همکاری قطب علمی فردوسی شناسی

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک5ـ581ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات۸۴۸

عنواندر هرگز و همیشۀ انسان: از میراث عرفانی خواجه عبدالله انصاری

نویسندهمحمدرضا شفیعی کدکنی

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک0ـ685ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات۵۴۵

عنوانجُنگ رباعی: بازیابی و تصحیح رباعیات کهن پارسی

نویسندهسیدعلی میرافضلی

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک9ـ723ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات۸۷۶+۱۷