ناشر: رستا

۲۳ نتیجه

عنوانقاف (بازخوانی زندگی آخرین پیامبر از سه متن کهن‌فارسی)

نویسندهویرایش یاسین حجازی

ناشرشهرستان ادب

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۲۰۰

شابک 8ـ65ـ6889ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۱۶۴

عنوانجلسه شعر

نویسندهاسماعیل امینی

ناشرشهرستان ادب

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک6_27_6889_600_978

تعداد صفحات۲۲۸

عنوانهنر و حقیقت به ضمیمۀ ویتگنشتاین متفکر زبان

نویسندهرضا داوری اردکانی

ناشررستا

تاریخ چاپ۱۳۹۳ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک8_1_91230_600_978

تعداد صفحات۲۴۸

عنوانشعر و همزبانی

نویسندهرضا داوری اردکانی

ناشررستا

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک5_2_91230_600_978

تعداد صفحات۲۱۶

عنواندرختان تبعیدی: نمونه‌های غزل امروز افغانستان

نویسندهبه انتخاب سیدضیاء قاسمی و علی‌محمد مؤدب

ناشرشهرستان ادب

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک2_12_6889_600_978