ناشر: تاریخ ایران

۵۷ نتیجه

عنوانمبانی ایدئولوژی حاکمیت و تأثیر آن بر متون و مواد درسی در عصر پهلوی اول

نویسندهزهرا حامدی

ناشرنشر تاریخ ایران

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ43ـ6082ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۶۰

عنوانخشونت مشفقانه: روایتی از مردسالاری دوران ناصری

نویسندهروح‌انگیز کراچی

ناشرنشر تاریخ ایران

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک2ـ92ـ6082ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۰۱

عنوانحافظ رند پارسا

نویسندهیدالله کامرانی

ناشرتاریخ ایران

تاریخ چاپ۱۳۶۳

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰۰

تعداد صفحات۶۶