ناشر: بان

۵۳ نتیجه

عنواناین دو حرف: برگزیدۀ مقاله‌ها و گفت‌وگوها 1381 ـ 1384

نویسندهآیدین آغداشلو

ناشرکتاب آبان

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ54ـ7343ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۹۲

عنوانکنز المعانی (منشآت نیمدهی)

نویسندهعبدالکریم نیمدهی

ناشرفرهنگستان زبان و ادب فارسی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک2ـ00ـ6143ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۸+۴۸۰

عنوانامثال و حکم ترکی آذربایجانی

نویسندهآیت‌الله میرزا محمدعلی مدرس تبریزی

ناشرفرهنگستان زبان و ادب فارسی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ74ـ6143ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۵۶

عنوانتحفة الخانی یا تاریخ رحیم‌خانی (تاریخ برآمدن و نخستین سال‌های امارت منغیتیه در آسیای مرکزی)

نویسندهقاضی محمدوفا کرمینه‌گی

ناشرمؤسسه مطالعات زبانها و فرهنگ های آسیا و آفریقا

تاریخ چاپ۲۰۱۳

مکان چاپتوکیو

تعداد صفحات۵۴۲

عنوانانسان نورانی در تصوف ایرانی

نویسندههانری کربن

ناشرگلبان

تاریخ چاپ۱۳۹۲ (چاپ سوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک 7_2_94707_964_978

تعداد صفحات۲۴۰

عنوانزبان فارسی دری افغانستان [دری] (دو جلد)

نویسندهعلی رواقی با هکاری زهرا اصلانی

ناشرفرهنگستان زبان و ادب فارسی

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

شابک8_40_6143_600_978

تعداد صفحات۲۰۹۲

عنواننامۀ خاتون‌ارگی و صدونوزده پاره‌نوشتار سغدی

نویسندهزهره زرشناس و لیلا عسگری

ناشرفرهنگستان زبان و ادب فارسی

تاریخ چاپ۱۳۸۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4_89_7531_964_978

تعداد صفحات۲۸۵+۲۸

عنواننشستن واژه در قصه

نویسندهحسین نیّر زیر نظر هوشنگ مرادی کرمانی

ناشرفرهنگستان زبان و ادب فارسی

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0_20_6143_600_978

تعداد صفحات۳۳۷

عنواندیوان اشعار جلال طبیب شیرازی همراه با رسالۀ جواهر البحور

نویسندهاحمد ابن یوسف جلال طبیب شیرازی

ناشرفرهنگستان زبان و ادب فارسی

تاریخ چاپ۱۳۸۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک9_97_7531_964_978

تعداد صفحات۳۵۸

عنوانحواشی دکتر محمد معین بر اشعار خاقانی شروانی با مقاله‌ای از آن استاد

نویسنده سیدضیاءالدین سجادی

ناشرانجمن استادان زبان و ادبیات فارسی

تاریخ چاپ۱۳۵۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

تعداد صفحات۱۶۸

عنوانواژه‌نامۀ موضوعی زبان‌های باستانی ایران (دو جلد)

نویسندهحسن رضائی باغ‌بیدی

ناشرفرهنگستان زبان و ادب فارسی

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1_10_6143_600_978

تعداد صفحات۱۸۲+۱۴۲

عنوانسیر تحول ادبیات داستانی و نمایشی (از 1320 تا 1332 شمسی)

نویسندهحسن میرعابدینی

ناشرفرهنگستان زبان و ادب فارسی

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4_22_6143_600_978

تعداد صفحات۲۲۰

عنوانسیر تحول ادبیات داستانی و نمایشی (از آغاز تا 1320 شمسی)

نویسندهحسن میرعابدینی

ناشرفرهنگستان زبان و ادب فارسی

تاریخ چاپ۱۳۸۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

تعداد صفحات۳۷۸

عنوانفهرست نسخ خطی کتابخانۀ دارالمصنفین علامه شبلی نعمانی (اعظم‌گره)

نویسندهبه کوشش کریم نجفی برزگر

ناشرفرهنگستان زبان و ادب فارسی

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5_25_6143_600_978

عنوانقطوف الربیع فی صنوف البدیع

نویسندهمحمدحسین قریب گَرَکانی (شمس العلماء)

ناشرفرهنگستان زبان و ادب فارسی

تاریخ چاپ۱۳۸۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3_99_7531_964_978