ناشر: افراز

۲۸ نتیجه

عنوانبوطیقای نو و هزارویک‌شب

نویسندهجواد اسحاقیان

ناشرافراز

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ422ـ243ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۶۰

عنوانتاریخ تئاتر در ایران

نویسندهویلم فلور

ناشرافراز

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ248ـ326ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۲۷

عنوانسرندیپیتی‌ها: زبان و دیوانگی [یافته‌های ناجسته]

نویسندهاومبرتو اکو

ناشرافراز

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ196ـ326ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۶۰

عنوانتئاتر ایران در گذر زمان (11)؛ تئاتر زرتشتیان ایران (1300 تا 1357 خورشیدی)

نویسندهنسرین خنجری

ناشرافراز

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک7ـ244ـ326ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۰۸

عنوانهنریک ایبسن و درام مدرن چین

نویسندهچنگژوهه

ناشرافراز

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک5ـ498ـ243ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۴۴

عنواندفتر خاطرات آندری تارکوفسکی (1970 ـ 1986)

نویسندهآندری تارکوفسکی

ناشرافراز

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک2ـ936ـ243ـ964ـ978

تعداد صفحات۷۰۴

عنوان1001 پیشنهاد درخشان برای نویسندگی

نویسندهرن شاو

ناشرافراز

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک9_870_243_964_978

تعداد صفحات۱۱۲

عنوانبر فراز ابرها: پیوند دوبارۀ پدر و پسر

نویسندهجاناتان باخ

ناشرافراز

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک6_113_326_600_978

تعداد صفحات۴۰۰

عنوانسه سال

نویسندهآنتون جخوف

ناشرافراز

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک8_992_243_964_978

تعداد صفحات۱۳۶

عنوانمجموعۀ کامل اشعار هوشنگ چالنگی

نویسندههوشنگ چالنگی

ناشرافراز

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک2_070_326_600_978

تعداد صفحات۲۸۰