ناشر: آگه

۳۱ نتیجه

عنوانتاریخ‌نگاری و عکاسی؛ جستارهایی پیرامون عکس به مثابه سندی تاریخی

نویسندهجمعی از نویسندگان

ناشرآگه

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک1ـ332ـ329ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۹۱

عنوانهنر نمایش از دیروز تا امروز

نویسندهالاهه شهریاری

ناشرآگه

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ315ـ329ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۷۰

عنوانزبان آدم: انسان چگونه زبان را ساخت، زبان چگونه انسان را ساخت

نویسندهدرک بیکرتون

ناشرآگه

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک1ـ316ـ329ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۳۸

عنوانخورشیدی که در شاهنامه می‌درخشد

نویسندهمحمدحسن نبوی

ناشرآگه

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ312ـ329ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۸۰

عنوانکتابت روایت؛ درس‌گفتارهای داستان

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش کیهان خانجانی

ناشرآگه

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک0ـ313ـ329ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۱۳

عنواندرآمدی بر فلسفه و ادبیات

نویسندهاوله مارتین اسکیلئوس

ناشرآگه

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک5ـ040ـ329ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۸۱

عنوانفرهنگ مشاغل سنتی: شامل شغل‌های درباری، نظامی، اداری، فنی، تجاری، خدماتی و کشاورزی

نویسندهغلامحسین صدری‌افشار

ناشرآگه

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک9ـ224ـ329ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۸۰

عنوانمنشأ عالم، حیات، انسان، زبان و فرهنگ

نویسندههوبرت ریوز و دیگران

ناشرآگه

تاریخ چاپ۱۳۹۴ (چاپ چهارم)

مکان چاپتهران

تیراژ۳۳۰

شابک0ـ021ـ329ـ964

تعداد صفحات۱۹۴

عنوانبه یاد دکتر علی‌محمد حق‌شناس

نویسندهعنایت سمیعی و عباس مخبر

ناشرآگه

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک9ـ266ـ329ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۴۵

عنوانپژوهشی در خرقۀ درویشان و دلق صوفیان: جامۀ هارلکن و جامۀ رهبانی، کلاه دلقک‌ها و درویشان

نویسندهگئو ویدن گرن

ناشرآگه

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک0ـ298ـ329ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۹۶

عنوانادبیات و جهان

نویسندهپاسکال کازانووا، فرانکو مورتی، آنتونیو خانجیدو

ناشرآگه

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک 9_295_329_964_978

تعداد صفحات۱۶۸

عنوانکارکرد ابهام در فرایند خوانش متن

نویسندهفروغ صهبا

ناشرآگه

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک1_275_329_964_978

تعداد صفحات۳۳۶

عنوانکندوکاوی در جامعه‌شناسی ادبیات

نویسندهفرهنگ ارشاد

ناشرآگه

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک3_371_329_964_978