نویسنده: جرالد پرینس

۱ نتیجه

عنوانروایت‌شناسی: شکل و کارکرد روایت

نویسنده جرالد پرینس

ناشرمینوی خرد

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک4ـ15ـ6220ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۰۸