نویسنده: احمد اخوت

۱ نتیجه

عنوانکتاب فرشتگان/خورخه لوئیس بورخس

نویسنده احمد اخوت

ناشرافق

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک2_740_369_964_978

تعداد صفحات۱۵۲