نویسنده: یوهانس دِ بروین

۱ نتیجه

عنواناز شرع و شعر: تأثیر متقابل دین و ادبیات در زندگی و آثار حکیم سنایی غزنوی

نویسندهیوهانس دِ بروین

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ280ـ456ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۹۰+۱۰