نویسنده: یوسف فخرایی

۱ نتیجه

عنواناگزیستانسیالیسم و تئاتر

نویسندهیوسف فخرایی

ناشرسپیدرود

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپرشت

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ705942ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۸۳