نویسنده: یورگن روله

۳ نتیجه

عنوانادبیات و انقلاب: نویسندگان روس، آلمان و از آسیا تا آمریکا

نویسندهیورگن روله

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۷۷۰

شابک9ـ70ـ7720ـ622ـ978

تعداد صفحات۸۴۸

عنوانادبیات و انقلاب (نویسندگان آلمان)

نویسندهیورگن روله

ناشرنی

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7_266_185_964_978

تعداد صفحات۳۳۰

عنوانادبیات و انقلاب (نویسندگان روس)

نویسندهیورگن روله

ناشرنی

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک0_207_185_964_978