نویسنده: یوحنای نیکیو، گردانش از متن اتیوپیایی به انگلیسی: رابرت هنری چارلز

۱ نتیجه

عنوانتاریخ نامۀ یوحنا، سکوپای نیکیو

نویسندهیوحنای نیکیو، گردانش از متن اتیوپیایی به انگلیسی: رابرت هنری چارلز

ناشربرسم

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک2ـ12ـ7138ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۵۰