نویسنده: گزارش نسخه‌شناختی و زبان‌شناختی مسعود قاسمی

۱ نتیجه

عنوانصحیفه سجادیه با ترجمه‌ای کهن به فارسی: نسخه برگردان دستنویس شماره 434 کتابخانۀ میرزا محمد کاظمینی یزد (کتابت 791 هـ.)

نویسندهگزارش نسخه‌شناختی و زبان‌شناختی مسعود قاسمی

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک8ـ106ـ203ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۹+۳۳۳