نویسنده: گری شنک، جنیس پرینگل، لانلکوت براون

۱ نتیجه

عنواندرک تحقیق در آموزش: راهنمای خوانش انتقادی (ویراست دوم)

نویسندهگری شنک، جنیس پرینگل، لانلکوت براون

ناشردوران

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰

شابک5ـ20ـ7666ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۴۲