نویسنده: گروه نویسندگان به کوشش فاطمه فنا

۱ نتیجه

عنوانابن سینا پژوهی: مجموعه مقالاتی در معرفی آرا، احوال و آثار ابن سینا

نویسندهگروه نویسندگان به کوشش فاطمه فنا

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۷۵۰

شابک7_153_222_600_978

تعداد صفحات۸۵۶