نویسنده: گروهی از نویسندگان با ویراستاری کن هایلند و برایان پالتریج

۱ نتیجه

عنوانتحلیل گفتمان: روش‌ها و حوزه‌ها

نویسندهگروهی از نویسندگان با ویراستاری کن هایلند و برایان پالتریج

ناشرسمت

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک8ـ2006ـ02ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۲+۴۲۴