نویسنده: گابریل لوچی

۱ نتیجه

عنوانعرصۀ سینما نوآر: دانشنامۀ ژانر

نویسندهگابریل لوچی

ناشرافراز

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک7ـ3697ـ326ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۵۴