نویسنده: گئو ویدن گرن

۱ نتیجه

عنوانپژوهشی در خرقۀ درویشان و دلق صوفیان: جامۀ هارلکن و جامۀ رهبانی، کلاه دلقک‌ها و درویشان

نویسندهگئو ویدن گرن

ناشرآگه

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک0ـ298ـ329ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۹۶