نویسنده: کورش جاهد

۱ نتیجه

عنوانگفتمان سینمای زنانه؛ از دهۀ 1990 تاکنون

نویسندهکورش جاهد

ناشرپرنده

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک8ـ65ـ8955ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۵۵