نویسنده: کنت پگلر

۱ نتیجه

عنوانپرسش‌های بزرگ در زیبایی‌شناسی

نویسندهکنت پگلر

ناشرکرگدن

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ0ـ99961ـ600ـ978

تعداد صفحات۸۸