نویسنده: کریم مجتهدی

۳ نتیجه

عنوانجستارهایی دربارۀ فلسفه و ادبیات

نویسندهکریم مجتهدی

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ11ـ6304ـ622ـ978

تعداد صفحات۷۰۲

عنوانمغولان و سرنوشت فرهنگی ایران؛ مجموعه تحقیقات تاریخی ـ فلسفی

نویسندهکریم مجتهدی

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک7ـ909ـ426ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۹۵

عنوانفیلسوف دانشجو است (مجموعه مقالات)

نویسندهکریم مجتهدی

ناشرکرگدن

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک9ـ9ـ96452ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۴۰