نویسنده: کریستین کیثلی

۱ نتیجه

عنوانسینه‌فیلیا و تاریخ یا وزیدن باد بین درخت‌ها

نویسندهکریستین کیثلی

ناشربیدگل

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک6ـ61ـ780ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۵۵