نویسنده: کامیار جوبایی، آزیتا افراشی

۱ نتیجه

عنوانحس آمیزی در زبان فارسی: رویکردی شناختی و پیکره‌مدار

نویسندهکامیار جوبایی، آزیتا افراشی

ناشرنویسه پارسی

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک7ـ25ـ7386ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۵۱