نویسنده: کاترین تامسون جونر

۱ نتیجه

عنوانزیباشناسی و فیلم

نویسندهکاترین تامسون جونر

ناشرنقش جهان

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک5ـ15ـ6688ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۷۸