نویسنده: کاتب: احمد الحسینی ابن میرزا علیرضای امین دواب تفرشی به کوشش نیایش پورحسن

۱ نتیجه

عنواننهضت ترجمه آثار مولیر در ایران و نواحی خاورمیانه (از آغاز تا پایان قرن نوزده میلادی) و کمدی مسیو پورسیناک

نویسندهکاتب: احمد الحسینی ابن میرزا علیرضای امین دواب تفرشی به کوشش نیایش پورحسن

ناشرکتاب کوله پشتی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ73ـ8211ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۰۴