نویسنده: چارلز بوکوفسکی به کوشش اَبِل دبریتو

۱ نتیجه

عنواناز نوشتن: نامه‌های چارلز بوکوفسکی

نویسندهچارلز بوکوفسکی به کوشش اَبِل دبریتو

ناشرکتاب دیدآور

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک9ـ208ـ104ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۰۰