نویسنده: پیمان متین

۱ نتیجه

عنوانبدن اسطرلابی: درآمدی بر فلسفۀ طب عامه

نویسندهپیمان متین

ناشرفرهامه

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ0ـ8984ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۲۵