نویسنده: پیمان متین، معصومه ابراهیمی

۱ نتیجه

عنواناز جام پیاله تا استکان نعلبکی: چای‌نوشی به مثابۀ فرهنگ

نویسندهپیمان متین، معصومه ابراهیمی

ناشرفرهامه

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ4ـ94843ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۲۵