نویسنده: پیتر متیوس

۱ نتیجه

عنوانتاریخ مختصر زبان‌شناسی ساختگرا

نویسندهپیتر متیوس

ناشرکتابسرای میردشتی

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰

شابک5ـ48ـ7099ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۲۶