نویسنده: پیتر جیلت

۱ نتیجه

عنوانولادیمیر پراپ و قصۀ شفاهی جهانی

نویسندهپیتر جیلت

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ546ـ436ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۲۹+۳۲