نویسنده: پوپک رحیمی

۱ نتیجه

عنوانآیرونی و بررسی نقش آن در شکل‌گیری ادبیات نمایشی ایران

نویسندهپوپک رحیمی

ناشرسبزان

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک5ـ176ـ117ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۶۰