نویسنده: پورچیستا گشتاسبی اردکانی

۱ نتیجه

عنوانسودگرنامه: سودگرنسک از کتاب نهم دینکرد

نویسندهپورچیستا گشتاسبی اردکانی

ناشرروزآمد

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ662914ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۰۸