نویسنده: پل گایر

۱ نتیجه

عنوانزیبایی‌شناسی در قرن بیستم

نویسندهپل گایر

ناشرققنوس

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک2ـ263ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۲۷