نویسنده: پل هوور

۲ نتیجه

عنوانآنتولوژی شعر پست‌مدرن؛ معرفی مکاتب، نظریه‌ها، شاعران و نمونۀ اشعار

نویسندهپل هوور

ناشرورا

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰

شابک4ـ92ـ8984ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۵۶

عنوانجریان‌شناسی، معرفی و نمونه آثار شعر پست‌مدرن

نویسندهپل هوور

ناشربوتیمار

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپمشهد

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ55ـ7556ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۴۴