نویسنده: پروین قریشی

۱ نتیجه

عنواننگاهی اجمالی به عصر زرین فرهنگ ایران/ مصاحبۀ پروین قریشی و نسرین تخیری با حسن قاضی‌مرادی

نویسندهپروین قریشی

ناشرکتاب آمه

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک4ـ23ـ,7033ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۷۹