نویسنده: پرویز اذکایی

۱ نتیجه

عنوانابوریحان بیرونی (از مجموعۀ «از ایران چه می‌دانم؟»)

نویسندهپرویز اذکایی

ناشردفتر پژوهش های فرهنگی

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ569ـ379ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۵۰