نویسنده: پابلو نرودا

۴ نتیجه

عنواناعتراف به زندگی: زندگی‌نامۀ شخصی

نویسندهپابلو نرودا

ناشرچشم

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ576ـ229ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۰۳

عنوانچهار عاشقانه

نویسندهنزار قبانی، آنا آخماتووا، ناظم حکمت و پابلو نرودا

ناشرچشمه

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک8ـ508ـ229ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۴۶

عنوانپابلو نرودا: مجموعه اشعار

نویسندهپابلو نرودا

ناشرنگاه

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک8ـ927ـ351ـ964ـ978

تعداد صفحات۷۶۷

عنوانچکامه‌ها

نویسندهپابلو نرودا

ناشرگل آذین

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9_08_6414_600_978

تعداد صفحات۲۵۰