نویسنده: ویلیام هیوز، جاناتان لیوری، کاترین دوران

۱ نتیجه

عنوانمهارت‌های پایه‌ای تفکر انتقادی

نویسندهویلیام هیوز، جاناتان لیوری، کاترین دوران

ناشراختران

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ277ـ207ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۸۰