نویسنده: ویراستاران: جنت لیتل‌مور و جان آر. تیلور

۱ نتیجه

عنوانزبانشناسی شناختی: نظریه‌ها و کاربردها

نویسندهویراستاران: جنت لیتل‌مور و جان آر. تیلور

ناشربوی کاغذ

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک7ـ57ـ6070ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۷۷